Top posters
Admin (38901)
38901 Số bài - 94%
kukukakaka (784)
784 Số bài - 2%
alibattuv (736)
736 Số bài - 2%
NTLongHo (549)
549 Số bài - 1%
armata229 (79)
79 Số bài - 0%
60 Số bài - 0%
typhon2 (52)
52 Số bài - 0%
33 Số bài - 0%
29 Số bài - 0%
boy747bhp (22)
22 Số bài - 0%
Top posting users this week
Top posting users this month
Tìm kiếm
Display results as :
Advanced Search

Share
Go down
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 11:41 am
http://www.aprotrain.org/forum.php?mod=viewthread&tid=37
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:00 pm
#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"math.h"
void main ()
{
float x,s,n;
printf("\nNhap so tinh :");
scanf("%f",&x);
printf("\nCan bac:");
scanf("%f",&n);
S=pow(x,1/n);
printf("\nKet qua can bac %.0f cua %.2f la:%f",n,x,s);
getch();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:13 pm
Viết chương trình S = 1+2+3+…+ n

*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
long S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+i ;
}
printf("Tong S = %ld",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:18 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1+3+5...+(2n-1)
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
long S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+(2*i-1) ;
}
printf("Tong S = %ld",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:18 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 2+4+6+...+2n
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
long S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+(2*i) ;
}
printf("Tong S = %ld",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:18 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1+1/2+...+1/n
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+(10/i) ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:18 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1+ 1/3 + 1/5 + 1/7 + ...+ 1/(2n-1)
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+1.0/((2*i)-1) ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:19 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1*2*3*...*n
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=1;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S*i ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:19 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1/2 + 2/3 + 3/4 + ...+ n/(n+1)
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=0;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S+(float)i/(i+1) ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:19 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1 + 2! + ... + n!
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=1 , S1=0 ;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S*i ;
S1=S1+S ;
}
printf("Tong S = %.2f",S1);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:20 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1 + 1/2! + ... + 1/n!
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=1 , S1=0 ;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S*i ;
S1=S1+ 1.0/S ;
}
printf("Tong S = %.2f",S1);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:22 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1^2 + 2^2 + ... + n^2
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=1 ;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S=S*i*i ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:22 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1 + 2^2 + ... + n^n
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n,j ;
float gt, S=0 ;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
gt=1;
for (j=1 ; j<=i ; j++ )
gt=gt*i;
S=S + gt ;
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:23 pm
/* Viet chuong trinh tinh S= 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + … + 1/(1+2+…+n)
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
int i,n ;
float S=0,S1=0 ;
printf("Nhap n = "); scanf("%d",&n);
for (i= 1 ; i<=n ; i++)
{
S1=S1+i;
S=S+ (float)(1/S1);
}
printf("Tong S = %.2f",S);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:23 pm
/* Viet chuong trinh ting tong S= 1+2+3+...+10
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{ int s,i;
i=s=0;
tong:
++i;
s=s+i;
if (i<10) goto tong;
printf("\n tong s=%d",s);
getch ();
}
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:23 pm
/* Viet chuong trinh ting giai thua S = x 1 /1! + x 2 /2! + ....+ x n / n!
TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
float giaithua ( int n)
{
int i ;float KQ ;
for ( KQ=1,i =1 ; i<=n ; i ++ )
KQ = KQ * i ;
return KQ ;
}
void main ( )
{
int n ;
printf ("Nhap n = "); scanf ("%d",&n);
printf ("%d giai thua la %.2f ",n,giaithua(n));
getch ();
}

TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: tét thư bài thi

on Fri Dec 16, 2011 12:23 pm
// Viet chuong trinh nhap so nguyen tu n
// Tinh tong cac gia tri le tu 0 den n
// TamGa www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{
int i, in, is = 0;
printf("Nhap vao so n: "); scanf("%d", &in);
is = 0;
for(i = 0; i<=in; i++)
{
if (i % 2 != 0) //neu i la so le
is = is + i; //hoac is += i;
}
printf("Tong: %d", is);
getch();
}
Sponsored content

Re: tét thư bài thi

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết