Top posters
Admin (38901)
38901 Số bài - 94%
kukukakaka (784)
784 Số bài - 2%
alibattuv (736)
736 Số bài - 2%
NTLongHo (549)
549 Số bài - 1%
armata229 (79)
79 Số bài - 0%
60 Số bài - 0%
typhon2 (52)
52 Số bài - 0%
33 Số bài - 0%
29 Số bài - 0%
boy747bhp (22)
22 Số bài - 0%
Top posting users this week
Top posting users this month
Tìm kiếm
Display results as :
Advanced Search

Share
Go down
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

giãn ảnh VB

on Thu Jan 03, 2013 5:19 pm
Code:
Private Sub Zoom(ByVal factor As Double)
    Dim img_ As Image
    img_ = PictureBox1.Image
    Dim srcbtm As New Bitmap(img_)
    Dim destbtm As New Bitmap(CInt(srcbtm.Width * factor), _
        CInt(srcbtm.Height * factor))
    Dim destGraphic As Graphics = Graphics.FromImage(destbtm)
 
    destGraphic.DrawImage(srcbtm, 0, 0, destbtm.Width + 1, _
        destbtm.Height + 1)
    PictureBox1.Image = destbtm
End Sub

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!
TV Truyện Hay
TV Truyện Hay
Chủng tộc : SONGOKU
Tổng số bài gửi : 38901
Độ nổi tiếng : 847
Join date : 14/11/2011
Age : 26
Xem lý lịch thành viênhttp://truyenhay.forumvi.com

Re: giãn ảnh VB

on Thu Jan 03, 2013 5:22 pm
Code:
Imports System.Linq
Imports System.Windows
Imports System.Windows.Input
Imports System.Windows.Media

Namespace MapTest
   Public Partial Class Window1
      Inherits Window
      Private origin As Point
      Private start As Point

      Public Sub New()
         InitializeComponent()

         Dim group As New TransformGroup()

         Dim xform As New ScaleTransform()
         group.Children.Add(xform)

         Dim tt As New TranslateTransform()
         group.Children.Add(tt)

         image.RenderTransform = group

         image.MouseWheel += image_MouseWheel
         image.MouseLeftButtonDown += image_MouseLeftButtonDown
         image.MouseLeftButtonUp += image_MouseLeftButtonUp
         image.MouseMove += image_MouseMove
      End Sub

      Private Sub image_MouseLeftButtonUp(sender As Object, e As MouseButtonEventArgs)
         image.ReleaseMouseCapture()
      End Sub

      Private Sub image_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs)
         If Not image.IsMouseCaptured Then
            Return
         End If

         Dim tt As var = DirectCast(DirectCast(image.RenderTransform, TransformGroup).Children.First(Function(tr As ) TypeOf tr Is TranslateTransform), TranslateTransform)
         Dim v As Vector = start - e.GetPosition(border)
         tt.X = origin.X - v.X
         tt.Y = origin.Y - v.Y
      End Sub

      Private Sub image_MouseLeftButtonDown(sender As Object, e As MouseButtonEventArgs)
         image.CaptureMouse()
         Dim tt As var = DirectCast(DirectCast(image.RenderTransform, TransformGroup).Children.First(Function(tr As ) TypeOf tr Is TranslateTransform), TranslateTransform)
         start = e.GetPosition(border)
         origin = New Point(tt.X, tt.Y)
      End Sub

      Private Sub image_MouseWheel(sender As Object, e As MouseWheelEventArgs)
         Dim transformGroup As TransformGroup = DirectCast(image.RenderTransform, TransformGroup)
         Dim transform As ScaleTransform = DirectCast(transformGroup.Children(0), ScaleTransform)

         Dim zoom As Double = If(e.Delta > 0, 0.2, -0.2)
         transform.ScaleX += zoom
         transform.ScaleY += zoom
      End Sub
   End Class
End Namespace

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết