Truyện hayĐăng Nhập

truyenhay cung cấp truyện và chia sẻ truyen hay - truyện hay, các thể loại truyện 18+, sac hiep, tien hiep, di hiep đã hoàn thành full


Share

descriptionchuyển thành ảnh âm bản

more_horiz
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

[filename,pathname]=uigetfile({'*.*'},'mo file anh')
global anh;
var=strcat(pathname,filename);
anh=imread(var);
axes(handles.axes1);
image(anh)


function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
global anh;
anh2=imcomplement(anh);
axes(handles.axes2);
image(anh2

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz
Phần mềm Matlab
Matlab 7.6 (R2008a)
Code:
http://www.mediafire.com/?zd27jiyzbm3

http://www.mediafire.com/?pwrm7h2ztmm

http://www.mediafire.com/?vmwwwmxb1lh

Pass: www.vozforums.comMatlab 7.7 (R2008b)

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...a0a59e0196c312Tài liệu hướng dẫn


Cài đặt Matlab
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Các đặc tính kĩ thuật
Chương 3: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh
Chương 4: Script m_files
Chương 5: Quản lý tệp
Chương 6: Các phép toán với mảng
Chương 7: Các phép tính với mảng
Chương 8: Các phép tính logic và quan hệ
Chương 9: Văn bản
Chương 10 Thời gian
Chương 11 Vòng lặp điều khiển
Chương 12 Hàm m_file
Chương 13 Phân tích dữ liệu
Chương 14 Đa thức
Chương 15 Phép nội suy và mịn hoá đường cong
Chương 16 Phân tích số liệu.
Chương 17 Đồ hoạ trong hệ toạ độ phẳng
Chương 18 Đồ hoạtrong không gian 3 chiều
Chương 19 Mảng tế bào và cấu trúc
Chương 20 Biểu tượng của hộp công cụ toán học
Chương 21 Hộp công cụ hệ thống điều khiển
Chương 22 Hộp dụng cụ xử lí tín hiệu
Chương 23 Trợ giúpCode:
http://www.mediafire.com/?nmyqz44mmnj

Cập nhật thêm bản Matlab 7.0 và Matlab R2007b cho những bạn nào cần dùng.

Matlab 7.0 Full
Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1...d6b7fba6006057Matlab R2007b
Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1...b546652c3aeb7b

Pass: http://www.updatesofts.com

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz
BitmapData bmData = b.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height),ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
int stride = bmData.Stride;
System.IntPtr scan0 = bmData.Scan0;
unsafe
{
byte* p = (byte*)(void*)scan0;
int nOffset = stride - b.Width * 3;
int nWidth = b.Width * 3;
for (int y = 0; y < b.Height; ++y)
{
for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
{
p[0] = (byte)(255 - p[0]);
++p;
}
p += nOffset;
}
}
b.UnlockBits(bmData);
return true;

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz
public static Bitmap Negative(Bitmap Image)
{
System.Drawing.Bitmap TempBitmap = Image;
System.Drawing.Bitmap NewBitmap = new System.Drawing.Bitmap(TempBitmap.Width, TempBitmap.Height);
System.Drawing.Graphics NewGraphics = System.Drawing.Graphics.FromImage(NewBitmap);
NewGraphics.DrawImage(TempBitmap, new System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), new System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel);
NewGraphics.Dispose();
for (int x = 0; x < NewBitmap.Width; ++x)
{
for (int y = 0; y < NewBitmap.Height; ++y)
{
Color CurrentPixel = TempBitmap.GetPixel(x, y);
Color TempValue = Color.FromArgb(255-CurrentPixel.R,255-CurrentPixel.G,255-CurrentPixel.B);
NewBitmap.SetPixel(x, y, TempValue);
}
}
return NewBitmap;
}

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz

Code:

BitmapData bmData = b.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height),ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
                int stride = bmData.Stride;
                System.IntPtr scan0 = bmData.Scan0;
                unsafe
                {
                    byte* p = (byte*)(void*)scan0;
                    int nOffset = stride - b.Width * 3;
                    int nWidth = b.Width * 3;
                    for (int y = 0; y < b.Height; ++y)
                    {
                        for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
                        {
                            p[0] = (byte)(255 - p[0]);
                            ++p;
                        }
                        p += nOffset;
                    }
                }
                b.UnlockBits(bmData);
                return true;

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz

Convert C# to VB.NET

01.Public Shared Function Negative(Image As Bitmap) As Bitmap
02. Dim TempBitmap As System.Drawing.Bitmap = Image
03. Dim NewBitmap As New System.Drawing.Bitmap(TempBitmap.Width, TempBitmap.Height)
04. Dim NewGraphics As System.Drawing.Graphics = System.Drawing.Graphics.FromImage(NewBitmap)
05. NewGraphics.DrawImage(TempBitmap, New System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), New
System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel)
NewGraphics.Dispose()
07. Dim x As Integer = 0
08. While x < NewBitmap.Width
09. Dim y As Integer = 0
10. While y < NewBitmap.Height
11. Dim CurrentPixel As Color = TempBitmap.GetPixel(x, y)
12. Dim TempValue As Color = Color.FromArgb(255 - CurrentPixel.R, 255 - CurrentPixel.G, 255 - CurrentPixel.B)
13. NewBitmap.SetPixel(x, y, TempValue)
14. System.Threading.Interlocked.Increment(y)
15. End While
16. System.Threading.Interlocked.Increment(x)
17. End While
18. Return NewBitmap
19.End Function

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz

Code:

Public Shared Function Negative(Image As Bitmap) As Bitmap
   Dim TempBitmap As System.Drawing.Bitmap = Image
   Dim NewBitmap As New System.Drawing.Bitmap(TempBitmap.Width, TempBitmap.Height)
   Dim NewGraphics As System.Drawing.Graphics = System.Drawing.Graphics.FromImage(NewBitmap)
   NewGraphics.DrawImage(TempBitmap, New System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), New System.Drawing.Rectangle(0, 0, TempBitmap.Width, TempBitmap.Height), System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel)
   NewGraphics.Dispose()
   Dim x As Integer = 0
   While x < NewBitmap.Width
      Dim y As Integer = 0
      While y < NewBitmap.Height
         Dim CurrentPixel As Color = TempBitmap.GetPixel(x, y)
         Dim TempValue As Color = Color.FromArgb(255 - CurrentPixel.R, 255 - CurrentPixel.G, 255 - CurrentPixel.B)
         NewBitmap.SetPixel(x, y, TempValue)
         System.Threading.Interlocked.Increment(y)
      End While
      System.Threading.Interlocked.Increment(x)
   End While
   Return NewBitmap
End Function

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz

Code:

Public Shared Function Invert(b As Bitmap) As Boolean
   ' GDI+ still lies to us - the return format is BGR, NOT RGB.
   Dim bmData As BitmapData = b.LockBits(New Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb)
   Dim stride As Integer = bmData.Stride
   Dim Scan0 As System.IntPtr = bmData.Scan0
         Dim p As Byte* = DirectCast(DirectCast(Scan0, System.Void*), Byte*)
   Dim nOffset As Integer = stride - b.Width * 3
   Dim nWidth As Integer = b.Width * 3
   Dim y As Integer = 0
   While y < b.Height
      Dim x As Integer = 0
      While x < nWidth
         p(0) = DirectCast(255 - p(0), Byte)
         System.Threading.Interlocked.Increment(p)
         System.Threading.Interlocked.Increment(x)
      End While
      p += nOffset
      System.Threading.Interlocked.Increment(y)
   End While


   b.UnlockBits(bmData)

   Return True
End Function

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: chuyển thành ảnh âm bản

more_horiz
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết