Thuật toán DDA vẽđoạn thẳng

{ Vẽđoạn thẳng trong trường hợp 0<m<1, dx >0}
uses crt,graph;
var
gd,gm:integer;
i,x1,y1,x2,y2,x:integer;
y,m:real;
Begin
gd:=detect; initgraph(gd,gm,'');
Randomize;
Repeat {vẽ các đoạn thẳng ngẫu nhiên}
x1:=random(GetMaxX);
x2:=x1+random(GetMaxX-x1);
y1:=random(GetMaxY);
y2:=y1+random(x2-x1);
x:=x1; y:=y1;
m:=(y2-y1)/(x2-x1);
putpixel(x,round(y),white);
for i:=x1 to x2 do
begin
x:=x+1;
y:=y+m;
putpixel(x,round(y),white);
end;
delay(1000);
Until Keypressed;
closegraph;
End.

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!