Thuật toán Bresenham vẽđoạn thẳng

{ Vẽđoạn thẳng trong trường hợp 0<m<1, dx >0}
uses crt,graph;
var
gd,gm:integer;
i,x1,y1,x2,y2,dx,dy,p,c1,c2,x,y:integer;
Begin
gd:=detect; initgraph(gd,gm,'');
Randomize;
Repeat
x1:=random(GetMaxX);
x2:=x1+random(GetMaxX-x1);
y1:=random(GetMaxY);
y2:=y1+random(x2-x1);
{vẽđoạn thẳng (x1,y1) (x2,y2) }
dx:=x2-x1;
dy:=y2-y1;
p:=2*dy - dx;
c1:=2*dy;
c2:=2*(dy-dx);
x:=x1;
y:=y1;
putpixel(x,y,white);
for i:=x1 to x2 do
begin
if p<0 then p:=p+c1 else
begin
p:=p+c2; y:=y+1;
end;
x:=x+1;
putpixel(x,y,white);
end;
delay(1000);
Until Keypressed;
closegraph;
End.

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!