Truyện hayĐăng Nhập

truyenhay cung cấp truyện và chia sẻ truyen hay - truyện hay, các thể loại truyện 18+, sac hiep, tien hiep, di hiep đã hoàn thành full


Share

descriptionVẽ đồ thị hàm sin(x) pascal

more_horiz
Program Dothi;

Uses Crt,Graph;

Const

ScaleX=20;

ScaleY=80;

Var mh,mode,x,y,i:integer;

Begin

InitGraph(mh,mode,'F:\WINAPPS\BP\BGI');

SetViewPort(GetmaxX DIV 2,GetmaxY DIV 2,GetmaxX,GetmaxY,ClipOff);

SetColor(blue);

Line(-(GetmaxX DIV 2),0,GetmaxX DIV 2,0);

Line(0,-(GetmaxY DIV 2),0,GetmaxY DIV 2);

SetTextJustify(CenterText,CenterText);

SetColor(White);

OutTextXY(-GetmaxX DIV 4,-GetmaxX DIV 4,'DO THI HINH SIN ');

SetColor(Red);

OutTextXY(GetmaxX DIV 2- 32,2,'Truc x >');

OutTextXY(27,-(GetmaxY DIV 2-5),'^ Truc y');

OutTextXY(0,0,'0,0');

for i:= -400 to 400 do

begin

x:=Round(2*Pi*i* ScaleX /200);

y:=Round(Sin(2*Pi*i/200)* ScaleY);

PutPixel(x,y,Yellow);

end;

Repeat Until KeyPressed;

CloseGraph;

End.

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!

descriptionRe: Vẽ đồ thị hàm sin(x) pascal

more_horiz
PROGRAM VeDothi;

Uses

Crt,Graph;

Var

mh,mode:integer;chon:char;chugiai:string;

Procedure Chonham;

begin

writeln('Các đồ thị có thể:');

writeln('1---->Ðồ thị hình Sin(x)');

writeln('2---->Ðồ thị hình Cos(x)');

writeln('3---->Ðồ thị hình ArcTan(x)');

write('Chọn đồ thị nào ?'); readln(chon);

Case chon of

'1': chugiai:=ÐỒ THỊ HÀM SIN;

'2': chugiai:=ÐỒ THỊ HÀM COS;

'3': chugiai:=ÐỒ THỊ HÀM ARCTAN;

end;

end;

Function F(chon:char;x:real):real;

begin

Case chon of

'1': F:=Sin(x);

'2': F:=Cos(x);

'3': F:=Arctan(x);

end;

end;

Procedure Dothi(a,b:real;x1,y1,x2,y2:integer;mn,md:integer);

var fx,k,h,r,c,d:real;

x,y,n,m,i:integer;

begin

c:=f(chon,a); d:=f(chon,a);

r:=a; h:=(b-a)/1000;

while r <= b do

begin

fx:=f(chon,r);

if c>fx then c:=fx;

if d<fx then d:=fx;

r:=r+h;

end;

Setcolor(md);Setbkcolor(mn);

n:=x2-x1;

h:=(b-a)/n;

m:=y2-y1;

k:=(d-c)/m;

for i:=0 to n do

begin

x:=x1+i;

fx:=f(chon,a+i*h);

y:=round((fx-c)/k)+y1;

y:=y2-y+y1;

if i=0 then moveto(x,y)

else lineto(x,y);

end;

end;

Begin (* Chương trình chính *)

Clrscr;

Chonham;

mh:=detect;

Initgraph(mh,mode,'u:\bgi');

Setviewport(GetmaxX DIV 2,GetmaxY DIV 2,GetmaxX,GetmaxY,ClipOff);

Line(-(GetmaxX DIV 2),0,GetmaxX DIV 2,0);

Line(0,-(GetmaxY DIV 2),0,GetmaxY DIV 2);

SetTextJustify(CenterText,CenterText);

OutTextXY(-GetmaxX DIV 4,-GetmaxX DIV 4,chugiai);

SetColor(Red);

OutTextXY(GetmaxX DIV 2- 32,2,'Truc x >');

OutTextXY(27,-(GetmaxY DIV 2-5),'^ Truc y');

OutTextXY(0,0,'0,0');

Dothi(-4*pi,4*pi,-(getmaxx div 2)+100,-(getmaxy div 2)+100,getmaxx div 2 -100,
Getmaxy div 2 - 100,magenta,yellow);

Readln;

Closegraph;

End.

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết