Chương trình CoSao.pas vẽ lá cờ Việt nam.

uses graph;

const Sao: array[1..10] of PointType =

((x:439;y:201),(x:352;y:196),(x:320;y:115),(x:288;y:196),

(x:201;y:201),(x:268;y:257),(x:247;y:341),(x:320;y:295),

(x:393;y:341),(x:372;y:257));

var gd, gm: integer;

begin gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,”);

SetBkColor(LightRed); SetColor(Yellow); SetFillStyle(1,Yellow);

FillPoly(10,Sao); readln; closegraph;

end.

* Thủ tục PieSlice(x, y : integer; gocdau, goccuoi, r : word) vẽ và tô màu một hình quạt có tâm là (x,y) với bán kính r từ góc xuất phát gocdau đến góc kết thúc goccuoi. Mẫu tô và màu tô xác định theo lệnh SetFillStyle.

* Thủ tục FillEllipse( x, y : integer ; rx , ry : word) vẽ và tô màu một ellipse có tâm (x, y) và các bán kính trục là rx, ry. Mẫu tô và màu tô xác định theo thủ tục SetFillStyle.

* Thủ tục Sector( x, y: integer; gocdau , goccuoi, rx, ry : word) vẽ và tô màu một phần ellipse có tâm (x, y) với các bán kính trục rx, ry từ góc xuất phát gocdau đến góc kết thúc goccuoi. Mẫu tô và màu tô xác định theo lệnh SetFillStyle.


๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Truyện hay♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Forumi.com♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Đăng nhập để có 1 link download đúng lol! lol!